ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต พิษณุโลก
   AG 1  อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 1
   AG 2  อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 2
   AG 3  อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 3
   AG 5  อาคารปฎิบัติการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
   AG 6  อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร (ตึก นวัตกรรม)
   AG 7  อาคารศูนย์การพัฒนามาตรฐานฯ (ตึก Organic)
   AG4  อาคารเรียนรวมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 4
   AHS  อาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์
   AN  อาคารกายวิภาคศาสตร์
   APST  
   AR  อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ARC  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ARL  อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   BEC  อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   Bruco  
   CB  อาคารแสงเทียน
   CE  อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
   DT  อาคารปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์
   ED 1  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 1
   ED 2  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 2
   EE  อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
   EN  อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
   H  อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์
   HU 1  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 1
   HU 2  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 2
   HU 3  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 3
   HU 4  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 4
   HU 5  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 5
   HU 6  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 6
   HUSO 1  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 1
   HUSO 6  อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 6
   IDB  อาคารอุตสาหกรรมศึกษา
   IE  อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   IT  อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   LAW  อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์
   MD  อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   NU  มหาวิทยาลัยนเรศวร
   NUIC  อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ
   PH  อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์
   Pharma 1  อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 1
   Pharma 3  อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 3
   Pharma 4  อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 4
   Pharma 5  อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 5
   Pharma 6  อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 6
   QS  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
   SC 1  อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์
   SC 2 (Math)  อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
   SC 3 (Bio)  อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
   SC 4 (Chem)  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
   SC 5 (Phy)  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
   SERT  อาคารเรียนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
   Satit  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
   Shop EE  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   TA  อาคารมหาธรรมราชา
   shop ME  อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   ปราบไตรจักร  อาคารปราบไตรจักร
   ปราบไตรจักร2  อาคารปราบไตรจักร_2
   รพ.ทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรม
   สอบออนไลน์
   เอกาทศรถ  อาคารเอกาทศรถ
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)