กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
( or NUNET Account)
รหัสผ่าน


This page secured login with SSL(https).Password สำหรับนิสิต

  • รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับ รหัสเข้าใช้งานระบบเครือข่าย Internet มหาวิทยาลัย
  • กรณีนิสิตลืมรหัสผ่าน กรุณาติดตต่อ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.055 961524
  • Password สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

  • รหัสผ่าน สำหรับ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา
  • กรณีลืม password กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนนิสิต ฯ พร้อมหลักฐานการยืนยันตัวตน
  •         
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
          และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
     
    งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
    เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
    อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

    โทรศัพท์
    • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
    • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
    • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
    • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)