ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2566
   2.REG @ Line Bot(ด่วนที่สุด)


  รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้งาน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 856
   3.ทำบัตรนิสิต(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2566
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการศึกษาสำหรับครู-อาจารย์ประจำการ แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2566
   5.เรื่องการเทียบโอนผลสอบภาษาอังกฤษในรายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2566
   6.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท)
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2566
   7.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)(ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   8.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   9.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   10.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   11.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   12.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   13.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550