ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)(ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์)และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   2.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)(ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   3.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2564(ด่วน)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
   4.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังa>
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2565
   5.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   6.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   7.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   8.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   9.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   10.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550