ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  11 มกราคม 2567
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 22
 วันที่  9 มีนาคม 2567
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-5
 001271-3 Anthropocene : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-10
 001312-1 Japanese for Communication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-4
 001235-1 Politics, Economy and Society : 3 (3-0-6) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001254-5 Psychology and Life in the Modern World : 3 (3-0-6) 1
 001353-1 Principles of Accounting for Entrepreneur : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001226-2 Ways of Living in the Digital Age : 3 (3-0-6) 1
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001332-1 Introduction to Data Management in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 มีนาคม 2567
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001291-1 Consumption in Daily-life : 3 (2-2-5) 1
 001292-1 Circular Economic Lifestyle for 21st Century : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001227-2 Music Studies in Thai way of life : 3 (2-2-5) 1-4
 001227-3 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-1,3-4
 001253-5 Entrepreneurship for Small Business Start-up : 3 (2-2-5) 1
 001352-2 Human Security and Sustainable Development : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 001351-1 From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice : 3 (2-2-5) 1
 001351-2 Application of the Sufficiency Economy Philosophy : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  11 มีนาคม 2567
08:00 - 11:00107301-2 Communicative English for Agricultural Science 3 : 1 (0-2-1) 1
 122339-1 Ornamental Fish Culture : 3 (2-3-5) 1
 123322-1 Precision Agriculture in Rice Production & Supply Chain : 3 (2-3-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 219302-2 French VI : 3 (2-2-5) 1
 234374-1 Principle of Marching Band : 3 (3-0-6) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255261-2 Experimental Designs 1 : 3 (2-2-5) 1
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 258424-3 Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
 258442-4 Molecular Markers and Applications : 3 (3-0-6) 1
 262330-2 Signal and System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 302213-3 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 302311-2 Numerical Methods for Mechanical Engineers : 3 (2-3-5) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 304100-1 Essential Mathematics for Civil Engineering : 1 (0-3-1) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305221-5 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 309317-1 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001200-2 Thai Language Skills for Foreign Students : 3 (2-2-5) 901
 001301-1 Thai Language for Academic Communication : 3 (2-2-5) 1-6,8-10,901-901
 001302-1 Thai Language for Communication in the 21st Century : 3 (2-2-5) 1-10
 001303-1 Reading in the Digital Age Century : 3 (2-2-5) 2-21
 001315-1 French for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001315-2 French Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001316-1 Spanish for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001316-2 Spanish Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001317-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001317-2 Lao Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 205371-7 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 205485-1 English for Mass Communication : 3 (3-0-6) 1
 256364-1 Critical Thinking and Chemical Problem Solving : 1 (0-2-1) 1-2
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 601352-1 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
 902111-2 Organization and Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 905216-1 Leadership in International Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30901103-3 Human Resource Management : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 12:00180213-1 Introduction to Medicinal Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 180314-1 Medicinal Chemistry II : 2 (2-0-4) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 214322-2 Health Economics : 3 (3-0-6) 1
 224101-1 Tourism Resources and Destination Management : 3 (2-2-5) 1
 224221-3 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 231380-1 Business Software Package : 3 (2-2-5) 1
 411323-1 Basic Cell Culture : 3 (2-3-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 2
 557214-1 Principal of Public Health Administration : 2 (1-2-3) 1
 701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 11:00710132-1 Construction and Building Technology 2 : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30104434-2 Advanced Techniques of Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 108302-2 English for Food Science and Technology 3 : 1 (0-2-1) 1-2
 123142-1 Precision Agriculture and Smart Farming System : 3 (2-3-5) 1
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 265341-2 Machine Learning for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
12:00 - 14:00001211-2 English Listening and Speaking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-21,23-58,61-82,85-120
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302471-2 Hydro energy : 3 (3-0-6) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 305386-2 Embedded System II : 3 (2-3-5) 1-2
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 316243-1 Electronics and Circuits : 4 (3-3-8) 2
13:00 - 15:00199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 304335-2 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 557215-1 Health Assessment and First Aid : 2 (1-2-3) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901
 904342-3 Writing for Business Communication : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107340-2 Rhizobacteria for Plant Induced Disease Resistance and Growth Promotion : 3 (2-3-5) 1
 180432-1 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 266331-5 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 266331-6 Microbial Physiology and Ecology : 3 (2-2-5) 1
 411335-1 Biochemical Applications for Prevention and Treatment of Non-communicable Diseases : 3 (3-0-6) 1
 413204-3 Physiology for Dentistry : 5 (4-2-9) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 17:00701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1
14:00 - 17:00219381-1 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230271-1 Communicative English for Legal Purposes : 1 (0-2-1) 1
15:00 - 17:00001213-2 English Writing for Effective Communication : 3 (2-2-5) 1-77
 001318-1 Indonesian for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001318-2 Indonesian Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001319-1 Vietnamese for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 001319-2 Vietnamese Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001321-1 Khmer for Communication : 3 (2-2-5) 1
 001321-2 Khmer Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 230405-3 Legal Profession : 1 (0-2-1) 1
15:00 - 18:00256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 256222-6 Organic Chemistry 2 : 3 (3-0-6) 1
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 261496-3 Special Topic in Physics : 3 (3-0-6) 1
 262391-1 Advanced Applied Physics Laboratory : 2 (0-4-2) 1
 278449-1 Measuring Systems Using Computers and Mobile Devices : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-8
 วันที่  12 มีนาคม 2567
08:00 - 10:00201211-4 Melody of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 252301-3 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-2
08:00 - 11:00108323-1 Food Additive : 3 (3-0-6) 1
 110103-1 Smart Agriculture : 2 (2-0-4) 1
 121315-1 Aquaculture Technology : 3 (2-3-5) 1
 122352-2 Fisheries Biology : 3 (2-3-5) 1
 123325-1 Plant Production in Smart Plant Factory : 3 (2-3-5) 1
 202113-3 Thai Dance Skill for Male Character 2 : 3 (2-2-5) 1
 213202-3 Creative Design Thinking for Business Innovation : 3 (2-2-5) 1-2
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1
 234316-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 6 : 3 (2-2-5) 3-3,5-5
 252140-1 Fundamental concepts of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256101-5 Principle of Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258222-2 Biodiversity and Phylogenetics : 2 (2-0-4) 1
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-9,11-15
 261103-4 Introductory Physics : 3 (3-0-6) 1-2
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
 267321-1 Solar Energy and Innovation : 3 (2-2-5) 1
 267332-1 Solar Cell Technology Evolution and Applications : 3 (2-2-5) 1
 278101-2 Principle of Physics for Measurement Technology : 3 (3-0-6) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304101-2 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 307221-1 Environmental Unit Operations : 3 (3-0-6) 1
 312209-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 2 (2-0-4) 1
 411221-4 Biochemistry : 4 (3-2-7) 1
 412312-3 Medical Microbiology II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00707212-3 History of Western Arts : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901-902
 205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 205243-3 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-5
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 206316-1 Basic Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 218102-3 Basic Myanmar 2 : 3 (2-2-5) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 2
 221332-2 Korean Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 304221-2 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 305242-1 Computer Networks : 3 (2-2-5) 1
 552354-5 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
 559112-1 Public Health Psychology : 3 (2-2-5) 1
 559232-1 Health Education and Behavior for the Elderly : 2 (1-2-3) 1
 559354-1 Medication Management for the Elderly : 2 (1-2-3) 1
 776305-1 Folk Beliefs in Daily Life : 3 (3-0-6) 1
 784105-2 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 834375-2 Postcolonialism and History : 3 (2-2-5) 1
 905315-2 International Business Negotiation : 3 (2-2-5) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00122141-3 Aquatic Invertebrates : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 213373-3 Inventory management : 3 (3-0-6) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2-3
 214117-1 Microeconomics Theory : 3 (2-2-5) 1-2
 214211-3 Microeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 214327-1 Economics of Human Resources : 3 (3-0-6) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 224103-1 Modern Management in Digital Era for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224216-3 Sustainability for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 224364-1 Passenger Ground Service : 3 (2-2-5) 1
 224467-2 Passenger Ground Service : 3 (2-2-5) 1
 266341-2 Agricultural Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 411332-1 Basic Immunobiochemical Techniques : 3 (2-3-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-2
 554251-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 557241-1 Industrial Safety : 3 (2-2-5) 1
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 814315-1 English for Creative Media and Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 814325-1 English for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 815324-1 Innovative Marketing for Healthcare : 3 (2-2-5) 1
 815325-1 Innovative Marketing for Sports and Entertainments : 3 (2-2-5) 1
 834233-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:00231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 213336-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701328-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 12:00231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 2
11:30 - 14:30107305-2 Experimental Design for Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 123242-1 Geographic Information System and Precision Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 254175-1 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256201-1 Communicative English for Academic Analysis in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 261454-3 Radiation Physics : 3 (3-0-6) 1
 265212-1 Optimization for Machine Learning : 3 (2-2-5) 1
 278217-1 Principle of Measurement and Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202316-3 Weapons Dance : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-4
 206112-7 Chinese 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1-2
 221332-2 Korean Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 559222-1 Communicative English for Academic Analysis for Elderly Care : 1 (0-2-1) 1
 814215-1 Persuasive Communication : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00230308-4 Evidence Law : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 302457-3 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305142-1 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305233-3 Numerical Method : 3 (2-2-5) 1
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 316221-1 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 412211-4 Microbiology and Parasitology : 4 (3-2-7) 1-2
13:00 - 15:00402333-2 Fundamental Embryology : 2 (2-0-4) 1
 559362-1 Food Sanitation and Safe Food Management to Elderly Care : 2 (1-2-3) 1
 704261-3 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
 901161-1 Introduction to Hospitality Industry : 1 (1-0-2) 901
 902142-1 English for IHRMD 2 : 1 (0-2-1) 901
 904131-2 Reading Comprehension : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00110373-1 Academic English for Agricultural Biotechnology 3 : 1 (0-2-1) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 4-5
 214118-1 Macroeconomic Theory : 3 (2-2-5) 1-2
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 224251-3 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
 231102-2 Digital Economics : 3 (3-0-6) 1
 231361-2 Design for Communication : 3 (2-2-5) 1
 411232-1 Basic Biochemistry for Health Science : 2 (2-0-4) 1
 557281-1 Communicative English for Specific Purposes for Occupational Health and Safety : 1 (0-2-1) 1
 834377-1 History of Emotions : 3 (2-2-5) 1
 905263-1 Cross-cultural Communication and Management : 3 (2-2-5) 901
 912112-1 Principles of Marketing for Logistics : 3 (3-0-6) 1-2
13:00 - 17:00701470-2 Liveable Towns and Sustainable Communities : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00219132-2 French Listening and Speaking 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1
 814104-3 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-19
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-3
 213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
 256345-2 Physical Chemistry and Applications Laboratory : 1 (0-3-1) 1-3
 258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 707215-1 Communicative English for Visual Art Academic Purposes 1 : 1 (0-2-1) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 814338-1 Integrated Communication Campaign : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107354-1 Research and Development of Agricultural Innovation : 3 (2-3-5) 1
 108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-5 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258202-2 Communicative English for Research Presentation in Biology : 1 (0-2-1) 1
 262204-1 Quantum Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 267341-1 Smart City Environment : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-16
 วันที่  13 มีนาคม 2567
08:00 - 11:00107202-3 Biochemistry for Agricultural Science : 4 (3-3-7) 1-2
 121151-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 123243-1 Agricultural Machinery : 3 (2-3-5) 1
 206122-2 Chinese Listening and Speaking 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1
 221132-3 Korean Conversation 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 234214-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 4 : 3 (2-2-5) 3
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 252183-3 Calculus 2 : 3 (3-0-6) 1-11
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-5
 256254-4 Quantitative Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 267313-1 Monitoring and Data Collection for Energy Conservation : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273282-1 Web Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 278102-1 Laboratory of Physics for Measurement Technology : 1 (0-2-1) 1
 302402-1 Economics for Engineers : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 304212-3 Structural Analysis 1 : 3 (3-0-6) 1
 304334-1 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304412-1 Finite Element Method in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305245-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 312204-3 Chemical Engineering Thermodynamics 2 : 3 (3-0-6) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00104376-1 Climate Change : 3 (2-2-5) 1
 110104-1 Practice for Smart Agriculture : 2 (0-6-3) 1
 201242-4 Thai Music Skill (String) 4 : 3 (2-2-5) 1-2
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-2
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 3
 205381-5 English for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 205382-4 English for Hotel Business : 3 (3-0-6) 1-2
 206215-1 Basic Chinese II : 3 (2-2-5) 1-2
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 2
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 221251-1 Korean History : 3 (3-0-6) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 256224-1 Organic Chemistry Laboratory 2 : 1 (0-3-1) 1-4
 256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-4
 262003-1 Communicative English for Research Presentation in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
 551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1-2
 559113-1 Basic Biochemistry for Public Health : 2 (2-0-4) 1
 559241-1 Common Disease in the Elderly : 3 (2-2-5) 1
 776202-2 Mythology in the Modern World : 3 (3-0-6) 1
 782112-1 Lao in Daily Life : 3 (2-2-5) 1-4
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 814230-1 Entertainment Script Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 814326-1 Research for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 833333-3 Contemporary Issues in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835331-3 Gruop Counseling : 3 (2-2-5) 1
 835335-2 Couple and Family Counseling : 3 (2-2-5) 1
 904222-2 Advanced Interactive English Conversation : 3 (2-2-5) 901
 904331-3 Critical Reading : 3 (2-2-5) 901
 909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 12:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214119-1 Statistics and Data Analysis with EXCEL : 3 (2-2-5) 1-2
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 214371-4 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 231353-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
 411334-1 Biochemistry of Stem Cell : 3 (2-3-5) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
 707318-2 Art and Cultural Management : 2 (1-2-3) 1-2
 815102-1 The Systematic Process of Innovation and Marketing Research : 3 (2-2-5) 1
 815221-1 Innovation and Operation Management : 3 (2-2-5) 1
 830362-2 Social Impact Assesment : 3 (3-0-6) 1
 834364-1 Specific Issues in European History : 3 (2-2-5) 1
 905456-1 International Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 16:00180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
10:00 - 12:00405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 654314-1 Communicative English for Physical Therapy 3 : 1 (0-2-1) 1
 701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 701337-2 Construction and Building System V : 3 (2-3-5) 1
 701451-2 Cost Estimation and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30107359-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 1
 108102-1 Raw material management and supply chain : 2 (2-0-4) 1
 118315-2 Wastewater Treatment Technology : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 121313-2 Ruminant Production : 3 (2-3-5) 1
 121341-1 Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition : 3 (2-3-5) 1
 123335-1 Aquaponics Technology : 3 (2-3-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252331-3 Geometry : 3 (2-2-5) 1
 254262-1 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256103-4 Introductory Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256341-6 Physical Chemistry 1 : 3 (3-0-6) 1
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 258465-3 Current Topics in Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 261212-4 Mechanics 2 : 3 (3-0-6) 1
 265113-1 Discrete Mathematics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 278216-1 Microcontroller and Application : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202315-4 Lakorn Duk-Dum-Ban : 3 (2-2-5) 1-2
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 3-4
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-8
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 2
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 4
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 208321-4 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-4
 219111-2 French Reading and Writing 1 : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1
 814106-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:30401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 401218-4 Basic Anatomy : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 301448-5 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-2-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302233-3 Thermodynamics 2 : 3 (3-0-6) 1
 302386-2 Mechanics of Vehicles : 3 (3-0-6) 1
 303203-1 Computer Programming and Internet of Things : 3 (2-3-5) 1-2
 303437-4 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 305434-4 Digital Image Processing : 3 (2-3-5) 1
 307231-1 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309463-3 Rubber Technology : 3 (2-2-5) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 413100-2 Human Medical Physiology I : 3 (2-2-5) 1
 814214-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 901-903
 307451-1 Alternative Energy and Environment : 3 (3-0-6) 1
 316242-1 Computer Networks : 3 (2-2-5) 1
 601201-3 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
 701481-2 Professional Practice and Ethics : 2 (2-0-4) 1
 904362-2 English for International Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180316-1 Sterile Dosage Form : 3 (2-3-5) 1-2
 180424-1 Integrative Pharmacotherapy VIII : 3 (2-3-5) 1
 213306-3 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1
 231101-4 Human Capital in Digital Business : 3 (3-0-6) 1
 231354-1 Professional Business Team Management : 3 (2-2-5) 1
 266322-2 Microbial Culture Preservation : 3 (2-3-5) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 833102-3 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1-2
 833312-3 Political Economy : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00213200-2 Business Ethics and Stakeholder Management : 3 (2-2-5) 1-2
 218132-2 Myanmar Listening-Speaking 2 : 3 (2-2-5) 1
 221132-3 Korean Conversation 2 : 3 (2-2-5) 3-4
 234332-3 Music Analysis : 3 (3-0-6) 1
 234336-4 Form and Analysis of Classical Music : 3 (3-0-6) 1
 808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-3
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 2-3
 221333-1 Korean Speaking for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
 234222-3 Thai Music Practicum : 3 (2-2-5) 1
 252200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
 256122-1 Organic Chemistry Laboratory : 1 (0-3-1) 1-6
15:00 - 18:00107307-3 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1
 108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 108311-3 Food Processing 1 : 3 (2-3-5) 1-3
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 256255-1 Analytical Chemistry Laboratory 1 : 1 (0-3-1) 1-3
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 261003-1 Communicative English for Research Presentation in Physics : 1 (0-2-1) 1
 262354-2 Energy Laboratory : 3 (0-6-3) 1
16:00 - 19:00300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 1-2,6-6
 300302-2 Communicative English for Professional Purposes : 1 (0-3-1) 7
 312494-2 Selected Topics in Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 17-17,19-23
 วันที่  14 มีนาคม 2567
08:00 - 11:00104123-2 Introduction to Cartography and Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 108331-2 Bioactive compound and health benefit : 3 (3-0-6) 1
 118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 121202-1 Marketing and Agricultural Finance : 3 (2-3-5) 1
 123342-1 Statistics and Experimental Design in Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 218162-1 Myanmar Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 219391-1 Undergraduate Thesis I : 3 (2-2-5) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-2
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-6
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
 256327-1 Organic Compounds and Real-Life Applications : 3 (3-0-6) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258354-1 Tropical Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 261213-1 Quantum Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1
 262206-1 Electromagnetism for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 267105-1 Introductory Electricity and Electronics : 3 (2-2-5) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
 278112-1 Principle of Electronic for Measurement Technology and Smart Systems : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 304213-3 Mechanics of Materials 2 : 2 (2-0-4) 1
 312272-1 Unit Operation Laboratory for Momentum Transfer : 1 (0-3-1) 1-2
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 411222-3 Basic Biochemistry : 3 (2-2-5) 1
 413200-4 Basic Physiology : 3 (2-2-5) 1-3
08:00 - 12:00814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 901
 110213-1 Principles of Molecular Biotechnology : 2 (2-0-4) 1
 122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 206123-3 Chinese Songs and Entertainment Media : 3 (2-2-5) 1-2
 206374-1 Chinese for Medical Service : 3 (2-2-5) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 3
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 559131-1 Physical and Psychosocial Development of Old Age : 2 (1-2-3) 1
 559323-1 Communicative English for Elderly Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 833103-2 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 835123-2 Psychology of Personality and Individual Differences : 3 (3-0-6) 1
 835334-3 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
 904241-3 English Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 901
 905432-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902164-1 English for Human Resource Professional : 1 (1-0-2) 901
09:00 - 12:00213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 214141-1 Personal Development for Individual Adaptation : 1 (0-2-1) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 3
 214325-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224242-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 224334-1 Front Office Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 231141-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1-2
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 788122-1 Sight–Singing and Aural Skills for Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 814240-1 Concept and Theoretical Framework in New Media : 3 (2-2-5) 1
 815211-1 Marketing for Creating Share Value : 3 (2-2-5) 1
 830214-3 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
 834282-1 History of Food and Drink : 3 (2-2-5) 1
 912222-1 Warehouse Design and Management : 3 (3-0-6) 1-2
10:00 - 12:00224201-1 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 266305-3 Parasitology : 3 (2-2-5) 1
 601311-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 703271-1 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30107203-2 Soil and Water Resources Management : 3 (2-3-5) 1-2
 107309-3 Postharvest Technology and Innovation : 3 (2-3-5) 2
 108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1
 108211-2 Food Engineering 1 : 2 (2-0-4) 1-3
 118101-2 Introductory Environmental Ecology : 3 (2-3-5) 1
 122353-1 Aquatic Resources Impact Assessment : 3 (2-3-5) 1
 123244-1 Digital Economy : 3 (2-2-5) 1
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1
 252223-3 Theory of Numbers 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-2,4-7
 256121-5 Organic Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256231-3 Inorganic Chemistry 1 : 3 (3-0-6) 1
 258378-1 Basic Morphometrics for Biologist : 3 (2-3-5) 1
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 261102-4 Physics 2 : 3 (3-0-6) 1-4
 261108-3 Principle of Physics 2 : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 278345-1 Sensors Transducers and Applications : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201254-2 Besics Level of Piphat : 3 (2-2-5) 1
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 3
12:00 - 15:00301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
 303252-1 Signals and Systems : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 305231-3 Applied Statistics : 3 (2-2-5) 1
 305323-2 Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 309467-1 Biopolymers : 3 (2-2-5) 1
 312464-1 Nanotechnology for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 814324-1 Corporate Reputation Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00104456-1 Geography of Agriculture : 3 (2-2-5) 1
 230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
 415202-1 Communicative English for Specific Purposes in Medical and Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1-2
 559361-1 Environmental and Safety Management in Caring for Older Adults : 2 (1-2-3) 1
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900394-2 Thai IV : 3 (2-2-5) 901
 902232-3 Staffing: Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
 905141-3 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 901
13:00 - 16:00180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
 180424-1 Integrative Pharmacotherapy VIII : 3 (2-3-5) 1
 214213-2 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 222108-1 Intermediate Accounting 1 : 3 (2-2-5) 1-3
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 808325-1 Equity Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 830376-3 Literature Review for Social Development Research : 3 (3-0-6) 3
 833203-1 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 2
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834162-1 History of Modern Europe : 3 (3-0-6) 1
 901260-3 Principles of Hotel Business Management : 3 (2-2-5) 901
 905141-2 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 902
 912441-1 Performance Measurement in Supply Chain : 3 (3-0-6) 1-2
14:00 - 17:00202213-3 Thai Dance Skill for Male Character IV : 3 (2-2-5) 1
 202214-3 Thai Dance Skill for Female Character IV : 3 (2-2-5) 1
 207221-1 Japanese Speaking and Listening III : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-3
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1-3
 221382-1 Intermediate Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 234234-3 Harmony 2 : 3 (2-2-5) 1
 234361-2 Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 785303-1 Spanish Composition : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 2
 206322-2 Basic Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-2
 208251-2 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-2
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230427-4 International Economic Law : 2 (2-0-4) 1
 258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-3,5-12
 776306-1 Folklore and Digital Content Design : 3 (2-2-5) 1
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 1
 814216-1 Marketing Communication : 3 (2-2-5) 2
 814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
 834345-2 Specific Issues in Southeast Asian History : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107309-3 Postharvest Technology and Innovation : 3 (2-3-5) 1
 118204-4 Introduction to Environmental Statistics : 1 (0-3-1) 1
 121322-2 Feed Chemical Composition and Analysis : 1 (0-3-1) 1
 123321-1 Postharvest Technology for Precision Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
 258345-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 258425-5 Botany on the Dining Table : 3 (2-3-5) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 267342-1 Risk and Environmental Impact Assessments : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 24-25
 วันที่  15 มีนาคม 2567
08:00 - 11:00107101-2 Safety Agriculture and Local Wisdom : 3 (2-3-5) 1
 123344-1 Precision Agricultural Business Management : 3 (2-3-5) 1
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-9
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 219101-5 French 1 : 3 (2-2-5) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 2
 221211-1 Korean Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-4
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 255323-2 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256251-4 Analytical Chemistry 1 : 4 (3-3-7) 1
 256251-5 Analytical Chemistry 1 : 3 (3-0-6) 1
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 258462-4 Introduction to Induced Mutagenesis in Plants : 3 (2-3-5) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1-2
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-2
 262205-1 Wave and Vibration for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262363-2 Energy Effect on Environment : 3 (2-2-5) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 266201-3 General Microbiology : 3 (2-2-5) 1-2
 267331-1 Survey, Design, Solar Cell System Installation : 3 (2-2-5) 1
 267343-1 Integrated Environmental Management Technology : 3 (2-2-5) 1
 273375-1 Data warehousing and data mining techniques : 3 (2-2-5) 1
 278114-1 Digital Electronics : 3 (2-2-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 312208-1 Numerical Methods and Computer Programming : 2 (2-0-4) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 411234-1 Basic Biochemistry Laboratory for Health Science : 1 (0-2-1) 1
08:30 - 11:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 09:50701347-1 Codes and Regulations in Architectural Design : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 122337-1 Aquaculture Genetics : 3 (2-3-5) 1
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 180434-1 Patient Safety and Quality Improvement : 2 (2-0-4) 1
 199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 201255-2 Besics Level of Thai String : 3 (2-2-5) 1
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 9
 206371-1 Chinese for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 207302-3 Japanese 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 208241-5 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 208371-2 Literature and Film : 3 (2-2-5) 1
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 221261-2 Chinese Characters in Korean : 3 (2-2-5) 1
 814331-1 Presentation Technique : 3 (2-2-5) 1
 814334-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
 814352-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 2
 157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199432-1 Toxicants in Everyday Living : 3 (3-0-6) 1
 202251-3 Performing Arts Literature and Music : 3 (3-0-6) 1
 214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 214345-3 Personal Finance : 3 (2-2-5) 1
 222307-2 Research Methodology : 1 (1-0-2) 1
 224102-1 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (3-0-6) 1
 224231-3 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224241-2 Convention Planning and Management for Sustainability in Digital Era : 3 (2-2-5) 1
 224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 224444-1 Meeting and Convention Management : 3 (2-2-5) 1
 234261-2 Thai Music Application : 3 (2-2-5) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-2
 554212-3 Fundamental of Epidemiology for Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 557212-1 Epidemiology for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 557341-2 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (1-2-3) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
 815111-1 Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 815312-1 Digital Customer Relationship Management : 3 (2-2-5) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
 834223-2 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
 834376-1 History of Sexuality : 3 (2-2-5) 1
 905243-1 Import and Export Management : 3 (2-2-5) 901
 912327-1 Enterprise Resource Planning System : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 16:00180215-1 Non-sterile Compounding I : 4 (3-3-7) 1-2
10:00 - 12:00701429-2 Academic English for Architects : 1 (0-2-1) 1
11:00 - 13:00202371-2 Performing Arts Management : 3 (2-2-5) 1
 788112-1 Individual Western Music Skills and Ensemble 2 : 3 (2-2-5) 6
11:30 - 14:30108351-2 Product Development and Sensory Evaluation : 3 (2-3-5) 1-3
 110214-1 Laboratory in Molecular Biotechnology : 2 (0-6-3) 1
 118205-3 Environmental Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 118317-2 Resources Science and Environment : 3 (2-2-5) 1
 121241-1 Microbiology for Animal Science and Feed Technology : 3 (2-3-5) 1
 121343-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252112-4 Calculus : 3 (2-2-5) 1-3
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-4
 256343-5 Physical Chemistry and Applications : 3 (3-0-6) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-4
 258441-3 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 265201-1 Science for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 267333-1 Design and Assessment of Photovoltaic Power Generation System by Software : 3 (2-2-5) 1
 278220-1 Advanced Laboratories for Measurement : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 14:00201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1
 205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 1-4
 219341-3 Introduction to French Literature : 3 (3-0-6) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 5
 303253-1 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 303327-3 Electrical Power System : 3 (3-0-6) 1
 305362-3 Computer and Information Security : 3 (2-2-5) 1
 307102-1 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 309318-1 Materials Laboratory III : 1 (0-3-1) 1
 552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
 554111-1 Environmental Health and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00307482-1 Selected Topics in Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
 551161-1 Environmental Health in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
 559114-1 Humanistic Care for the Elderly : 3 (2-2-5) 1
 559353-1 Caring for the Elderly with Complex Problems : 3 (2-2-5) 1
 902151-1 Principles of Economics : 3 (3-0-6) 901
 905317-1 International Strategic Management : 3 (2-2-5) 901
 909204-2 Principles of Economics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00180324-1 Integrative Pharmacotherapy IV : 3 (2-3-5) 1
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1-2
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 1
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1-2
 231204-1 Digital Accounting and Finance : 3 (3-0-6) 1
 814336-1 Digital Media Archive Management : 3 (2-2-5) 1-2
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834121-2 History of Traditional Thai State : 3 (2-2-5) 1
 901131-1 Marketing and Strategic Management : 3 (3-0-6) 901
14:00 - 17:00219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 3
15:00 - 17:00205313-3 Public Speaking and Presentation : 3 (2-2-5) 5-8
 206231-6 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-3
 208271-2 Literature of Drama : 3 (2-2-5) 1
 208498-3 Undergraduate Thesis 1 : 3 (0-9-4) 1-2
 218302-2 Myanmar Language for Industry : 3 (2-2-5) 1
 221081-1 Basic Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 234214-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 4 : 3 (2-2-5) 6
 256111-2 Principle of Chemistry Laboratory : 1 (0-3-1) 1-5
 788132-1 Western Music Theory 2 : 3 (2-2-5) 1
 808204-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107310-3 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 122361-2 Fish Processing : 3 (2-3-5) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254252-1 Database Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 258421-4 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 261241-6 Electromagnetism 1 : 3 (3-0-6) 1-2
 262443-2 Instrumentation and Data Acquisition System : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 มีนาคม 2567
09:00 - 12:00405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
 วันที่  18 มีนาคม 2567
08:00 - 10:00383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 2
 411101-1 Fundamental Biochemistry : 2 (2-0-4) 1
08:00 - 11:00108201-1 English for Food Science and Technology 1 : 1 (0-2-1) 1-2
 108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 121362-2 Drug and Drug used : 3 (2-3-5) 1
 252302-1 Integrated Mathematical Sciences : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 265112-1 Calculus for Data Science 2 : 3 (2-2-5) 1
 304345-1 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:00230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1-2
09:00 - 11:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 901-902
 201351-3 Thai Music Ensemble Methodology : 3 (3-0-6) 1
 205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 3
 208374-1 Wisdom and Thai way of life : 3 (2-2-5) 1
 221362-2 Comparative Korean Grammar : 3 (3-0-6) 1
 234362-1 Orchestrations : 3 (3-0-6) 1
 904212-2 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (2-2-5) 901
 909207-1 Principles of Finance : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 12:00118326-3 Dendrology : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180214-1 Pharmaceutical Analysis I : 2 (1-3-3) 1-2
 190204-1 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products 1 : 3 (2-3-5) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 214347-2 Principles of Corporate Financial Analysis : 3 (2-2-5) 1
 214373-1 Economics of Transnational Businesses : 3 (3-0-6) 1
 231140-1 Programming Overview : 3 (2-2-5) 1-2
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 231363-4 Business Model and Feasibility Study in Digital Business : 3 (2-2-5) 1
 231365-4 Design Thinking : 3 (2-2-5) 1
 231370-4 Visual Communication : 3 (2-2-5) 1
 231371-4 Digital Infographic Designs : 3 (2-2-5) 1
 402221-2 Surgical Pathology and Histopathological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 552344-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 554252-1 Communicative English for Specific Purposes for Environmental Health : 1 (0-2-1) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 557352-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-3-5) 1
 601340-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 815340-1 Information Technology Solutions for Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833204-1 Global Political Economy : 3 (3-0-6) 2
 912114-1 Digital Business Management for Logistics : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 12:00213320-2 Community Enterprise Management : 3 (3-0-6) 1
 213335-1 Professional Selling and Sales Management : 3 (2-2-5) 1
 213375-1 Lean Enterprise : 3 (3-0-6) 1
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 3-3,5-6
 366412-1 School, Parent and Community Engagement : 3 (2-2-5) 4-5
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 2
 552121-4 Medical Botany : 2 (1-2-3) 1
 654211-2 Exercise Physiology : 2 (2-0-4) 1
 654311-2 Exercise Physiology : 2 (2-0-4) 1
 808203-3 Quantitative Finance 2 : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00202313-2 Thai Dance Skill for Male Character VI : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107204-2 Technology and Innovation of Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 107344-2 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 121212-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 256257-1 Quantitative Chemical Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1-8
12:00 - 14:00205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 1
 208363-2 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 302111-3 Engineering Mechanics 1 : 3 (3-0-6) 1-7
13:00 - 15:00366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 7-7,9-9
 402325-3 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 552223-3 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 3 (2-3-5) 1
 654356-4 Cardiopulmonary Physical Therapy 2 : 3 (2-2-5) 1
 808327-1 Value Investing : 3 (3-0-6) 1
 904363-2 English for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 901
 905414-1 International Business Transaction Law : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180324-1 Integrative Pharmacotherapy IV : 3 (2-3-5) 1
 190204-1 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products 1 : 3 (2-3-5) 1
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 231381-2 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 231386-2 Information Technology Support and Service : 3 (2-2-5) 1
 411207-1 Genetics and Molecular Biology : 4 (3-3-7) 1
 412342-2 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-2-5) 1
 551231-1 Cigarettes, Alcohol, Health Problems and Solutions : 3 (2-2-5) 1
 654260-1 Business Health Services : 3 (3-0-6) 1
 808315-2 Financial Management : 3 (3-0-6) 1
 833325-3 Terrorism and Global Security Studies : 3 (3-0-6) 1
 834373-3 Environmental History : 3 (2-2-5) 1
 909207-1 Principles of Finance : 3 (2-2-5) 901
 912326-1 Material Handling and Packaging : 3 (2-2-5) 1-2
14:00 - 16:00118434-1 Internet of Thing for Environment : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00202314-2 Thai Dance Skill for Female Character VI : 3 (2-2-5) 1
 208113-2 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 2
 234318-2 Secondary Instrument 2 : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 16:00654356-4 Cardiopulmonary Physical Therapy 2 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230372-1 Communicative English for Legal Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
15:00 - 17:00205345-4 Trends and Topics in English Literature : 3 (3-0-6) 2
 213307-2 Business Management in Sufficiency Economy : 1 (0-2-1) 1
 234318-2 Secondary Instrument 2 : 3 (2-2-5) 3
 256113-2 Introductory Chemistry Laboratory : 1 (0-3-1) 1-4
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 4-4,12-12
 830203-1 Basic Concepts of Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 835421-3 Production of Psychological Content for Publicity : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-3
 255232-2 Statistical Theory 2 : 3 (2-2-5) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  19 มีนาคม 2567
08:00 - 09:50654355-3 Neurological Physical Therapy 2 : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 10:00234316-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 6 : 3 (2-2-5) 6
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 3
 366412-1 School, Parent and Community Engagement : 3 (2-2-5) 7
 383202-1 English for 21st Century Communication (Social Movements and Current Issues) : 1 (0-2-1) 2
08:00 - 11:00108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
 207303-1 Introduction to Japanese Translation and Interpretation : 3 (2-2-5) 1-3
 219102-5 French 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1-2
 234316-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 6 : 3 (2-2-5) 4
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1-2
 255325-2 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 258342-4 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00201316-4 Music Business and Management : 3 (3-0-6) 1
 205233-1 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 209101-3 Linguistics and Teaching Foreign Languages : 3 (3-0-6) 1
 213250-1 International Business Management : 3 (3-0-6) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 551338-2 Development of Community Health Information System : 3 (2-2-5) 1-2
 788114-1 Individual Thai Music Skills and Ensemble 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 830341-3 Sufficiency Economy : 3 (3-0-6) 1
 834141-3 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (3-0-6) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 902
 902233-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
 904353-1 Translation of Texts for Specific Purposes : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00118425-3 Geographic Information System Model for Conservation : 3 (2-3-5) 1
 157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 190101-1 Introduction to Cosmetic and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 190206-1 Cosmetics and Natural Product Formulation 2 : 3 (2-3-5) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 2
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1
 222204-6 Tax Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 231205-1 Statistics for Digital Business : 3 (2-2-5) 1-2
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1-2
 412343-2 Medical Biotechnology : 3 (2-2-5) 1
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 601353-1 Operative Dentistry Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 815112-1 Life and Learning for Customer : 3 (2-2-5) 1
 815213-1 Digital Interactive Content Marketing : 3 (2-2-5) 1
 815342-1 Principle of Programming : 3 (2-2-5) 1
 833334-3 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834314-1 Historical Philosophy and Historiography : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00354413-2 Community and Participation in Education : 3 (2-2-5) 2
 366202-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 1
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 8
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 1-2
 383202-1 English for 21st Century Communication (Social Movements and Current Issues) : 1 (0-2-1) 1-1,3-3
 402327-2 Laboratory Management in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 808301-1 Business English for Finance I : 1 (0-2-1) 1
10:00 - 12:50654355-3 Neurological Physical Therapy 2 : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-3
 118206-2 Laboratory of Environmental Chemistry : 1 (0-3-1) 1
 121271-2 Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 121371-1 Animal Products and Processing : 3 (2-3-5) 1
 254241-1 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1-2
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 265141-1 Introduction to Data Science : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202114-3 Thai Dance Skill for Female Character 2 : 3 (2-2-5) 1
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 206376-1 Chinese for Aviation Service : 3 (2-2-5) 1
 209101-3 Linguistics and Teaching Foreign Languages : 3 (3-0-6) 2
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1-2
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-9,11-15
 261113-1 Laboratory in Introductory Physics : 1 (0-2-1) 1-9
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
 835223-2 Communicative English for Specific Purpose : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 15:00301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 3
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 304242-2 Fluid Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 307481-1 Ethic for Environmental Engineer : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00201342-4 Thai Music Skill (String) 6 : 3 (2-2-5) 1
 354413-2 Community and Participation in Education : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 366202-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 2
 366203-3 Being Professional Teachers : 3 (2-2-5) 1
 366307-2 Language and Digital Technology for Innovation Development : 3 (2-2-5) 1
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 1
 396463-1 Sex Education : 3 (3-0-6) 1
 551221-1 Communicative English for Specific Purposes in Public health : 1 (0-2-1) 1-2
 788126-1 Basics of Thai Rhythmic Percussion (Drums) Playing : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00180324-1 Integrative Pharmacotherapy IV : 3 (2-3-5) 1
 190206-1 Cosmetics and Natural Product Formulation 2 : 3 (2-3-5) 1
 214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 222304-3 Advanced Accounting 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1-2
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 411206-1 Techniques in Biochemistry, Cell and Molecular Biology : 3 (1-6-5) 1
 413203-3 Human Physiology : 4 (3-2-7) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00808333-2 Non-Life Insurance : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205353-1 Thai-English Translation : 3 (3-0-6) 1-7
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 218364-2 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 3-4
 788112-1 Individual Western Music Skills and Ensemble 2 : 3 (2-2-5) 3-5
15:00 - 17:00202317-3 Standard Dance : 3 (2-2-5) 1-2
 206131-3 Chinese Reading 1 : 3 (2-2-5) 1-3
 230309-4 Insurance Law : 2 (2-0-4) 1
 230435-5 Administrative Law on Local Administration : 2 (2-0-4) 1
 261102-3 Physics 2 : 4 (3-2-7) 1
 261112-1 Laboratory in Physics 2 : 1 (0-2-1) 1-14
 261118-1 Laboratory in Principles of Physics 2 : 1 (0-2-1) 1
 366203-3 Being Professional Teachers : 3 (2-2-5) 2
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 13
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 3
 654216-1 Communicative English for Physical Therapy 1 : 1 (0-2-1) 1
 830215-3 English for Social Development Purpose 1 : 2 (1-2-3) 1-2
 834201-3 English for History : 2 (1-2-2) 1
15:00 - 18:00108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 252212-3 Mathematical Analysis 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 255114-1 History and Development of Statistics : 1 (1-0-2) 1
 255282-2 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  20 มีนาคม 2567
08:00 - 10:00255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 9
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 2
08:00 - 11:00108353-4 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 219371-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 1
 234214-2 Individual Western Music Skills and Ensemble 4 : 3 (2-2-5) 5
 788125-1 Basic Keyborad : 1 (0-3-2) 1
09:00 - 11:00180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
 201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 202231-2 Performing Arts Research I : 3 (3-0-6) 1
 206372-2 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 207322-2 Japanese Speaking and Listening 6 : 3 (2-2-5) 1-3
 213131-1 Consumer Behavior and Market Survey : 3 (3-0-6) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 830376-3 Literature Review for Social Development Research : 3 (3-0-6) 1
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:30654246-1 Ambulation and Assistive Devices : 2 (1-2-3) 1
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 902
 902331-2 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00121303-1 Research Medthodology and Experimental Design : 3 (2-3-5) 1
 180222-1 Basic Pharmacokinetics : 2 (1-2-3) 1
 180333-1 Medical Literature Evaluation : 2 (1-2-3) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 222208-1 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 231221-4 Digital Business Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 231362-3 Infographics Design : 3 (2-2-5) 1
 231385-1 Enterprise Security : 3 (2-2-5) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1-2
 815131-1 Art and Science for Marketing Plan : 3 (2-2-5) 1
 815203-1 Academic English for Innovation and Creative Marketing : 3 (2-2-5) 1
 833313-3 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 834225-1 Cultures and Religious Beliefs : 3 (2-2-5) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 4-4,8-8
 366307-2 Language and Digital Technology for Innovation Development : 3 (2-2-5) 2
 402326-2 Histochemistry and Immunohistochemical Techniques : 2 (1-3-3) 1
 601303-1 Craniofacial Development and Growth : 1 (1-0-2) 1
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107329-1 Economic Ornamental Plant Production : 3 (2-3-5) 1
 254491-4 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 273491-1 Seminar : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 14:00201315-4 Asian Music : 3 (3-0-6) 1
 205361-3 English for Business : 3 (3-0-6) 1
 205383-1 English for Airline Business : 3 (3-0-6) 1
 206132-2 Chinese Tales and Short Stories : 3 (2-2-5) 1
 208263-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 208352-3 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1-2
 776303-1 Folklore in Digital Media : 3 (3-0-6) 1-2
 784106-2 Ethics : 3 (3-0-6) 2
12:00 - 15:00309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
 552335-3 Physical Examination and Basic First Aids : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00266203-2 Basic Python Programming for Health Science : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 1
 366412-1 School, Parent and Community Engagement : 3 (2-2-5) 1-1,3-3,6-6
 369481-2 Science Teaching : 3 (2-2-5) 3
 411291-1 English Communication for Specific Purposes in Biological Sciences : 1 (0-2-1) 1
 551271-1 Public Health Law and Professional Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 904364-1 Integrated English Language Skills for Job Application and Further Studies : 3 (3-0-6) 901
13:00 - 16:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 2
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1-2
 231386-1 Information Technology Management : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 830111-1 Concepts and Theories in Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 833425-2 Seminar in Contemporary Issues of International Relations : 3 (2-2-5) 1
 912443-1 Production Planning : 3 (3-0-6) 1-2
14:00 - 17:00218303-2 Myanmar Language for Medical and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 219374-3 French for Secretarial Work : 3 (2-2-5) 1
 221321-4 Korean Translation : 3 (2-2-5) 2
 788125-1 Basic Keyborad : 1 (0-3-2) 3
15:00 - 17:00205252-2 English-Thai Translation : 3 (3-0-6) 1-7
 230350-1 Energy Laws : 2 (2-0-4) 1
 230425-4 Law of the Sea and Ocean Affairs : 2 (2-0-4) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1-2
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 2
 834303-2 English for Presentation : 1 (0-2-1) 1-2
 835326-1 Buddhist Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 251200-1 Innovator in Science and Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 255122-1 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255326-2 Introduction to Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 265121-1 Statistics for Data Science : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  21 มีนาคม 2567
08:00 - 10:00383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 4
 383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 3
08:00 - 11:00108334-1 Food Hazards and Health Effects : 3 (2-3-5) 1
 207332-3 Japanese Reading and Writing 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 2
 780101-2 Cambodian I : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00654391-5 Clinical Practice in Physical Therapy 1 : 2 (0-8-0) 1
08:30 - 11:00230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1-3
08:30 - 16:30208355-2 Thai as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 180223-1 Principle and Basic Skills for Pharmaceutical Care : 2 (1-3-3) 1
 190205-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 201362-4 Thai Music Skill (Piphat) 6 : 3 (2-2-5) 1
 788134-1 Thai Music Theory : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00231360-3 Human Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 402324-3 Molecular Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 552364-4 Thai Traditional Therapeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
 601361-2 Oral Medicine, Oral Radiology, and Oral Pathology Integration II : 3 (2-3-5) 1
 815251-1 Entrepreneurial Financial : 1 (0-2-1) 1
 834112-1 Approaches and Contemporary Academic Writings in History : 3 (2-2-5) 1-4
 912328-1 Robotics and Artificial Intelligence for Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 12:00366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 10
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 5
 366412-1 School, Parent and Community Engagement : 3 (2-2-5) 2
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 2
 383201-1 English for 21st Century Communication (Career) : 1 (0-2-1) 1
 383202-1 English for 21st Century Communication (Social Movements and Current Issues) : 1 (0-2-1) 4
11:30 - 14:30252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1-3
 252306-1 Mathematical Skills and Processes : 3 (2-2-5) 1
 265342-1 Introduction to Deep Learning : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00230460-4 Telecommunication Law and Digital Economy : 2 (2-0-4) 1
 835222-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1
 304261-1 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 304353-2 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00402222-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 16:00222306-3 Digital Technology for Accounting Professions and Business : 3 (3-0-6) 1
 266101-1 Basic Techniques in Microbiology : 3 (1-4-4) 1
 266383-2 Quality Management of Microbiological Testing Laboratory : 3 (2-3-5) 1
 815321-1 Logistics in Marketing Value Creation : 3 (2-2-5) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1
 834214-2 Philosophy of History and Historiography : 3 (2-2-5) 1
 835226-1 Pet Therapy : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1
 780101-2 Cambodian I : 3 (2-2-5) 2
 788125-1 Basic Keyborad : 1 (0-3-2) 2
15:00 - 17:00230420-3 International Trade Law : 2 (2-0-4) 1
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 2-2,11-11
 369385-1 Learning Management of Mathematics in Primary Schools : 3 (2-2-5) 1
 383200-1 English for 21st Century Communication (Daily Life) : 1 (0-2-1) 1
 383301-1 English Language Teaching Methodologies : 3 (3-0-6) 1
 384305-1 Regional Literature Study : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 273154-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  22 มีนาคม 2567
08:00 - 11:00252221-2 Linear Algebra 1 : 3 (2-2-5) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304211-3 Mechanics of Materials 1 : 2 (2-0-4) 1
08:00 - 12:00654357-4 Pediatric Physical Therapy 2 : 2 (1-3-3) 1
08:30 - 11:00230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1-2
08:30 - 16:30208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1
 190207-1 Communicative English for Specific Purpose : 1 (0-2-1) 1
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1
 218304-2 Myanmar for Business : 3 (2-2-5) 1
 221363-1 Korean Idiom and Proverb : 3 (3-0-6) 1
 401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 12:00108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-3
 157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1-2
 180315-1 Pharmaceutical Analysis III : 1 (1-0-2) 1
 222109-1 Accounting for Business Decision Making : 3 (2-2-5) 1-2
 222312-1 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 415261-1 Health and Wellness Consumer Behavior : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00353432-3 Management of Student Development Activities : 3 (3-0-6) 1
 366305-2 Learning Measurement and Assessment and Quality Assurance : 3 (2-2-5) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 7
11:30 - 14:30107336-2 Principle and Technique in Field Crop Breeding : 3 (2-3-5) 1
 254491-4 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 273491-1 Seminar : 1 (0-2-1) 1
12:00 - 13:30230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1-2
12:00 - 15:00301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 312279-1 Basic Engineering Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:00304254-1 Geology for Engineers : 1 (1-0-3) 1
13:00 - 14:30402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 14:50654360-1 Administration and Professional Practices : 2 (2-0-4) 1
 654460-1 Administration and Professional Practices : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00354411-2 School Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 366306-1 Learning Management and Classroom Management : 3 (2-2-5) 6
 384301-2 Teaching Thai language in New Normal era : 3 (2-2-5) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00266306-3 Bacteriology : 3 (2-2-5) 1
 402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
15:00 - 16:30230423-3 International Environmental Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00202372-1 Performing Arts for Children : 3 (2-2-5) 1
 230440-4 Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court : 2 (2-0-4) 1
 369385-1 Learning Management of Mathematics in Primary Schools : 3 (2-2-5) 2
 วันที่  23 มีนาคม 2567
13:00 - 15:50654354-5 Musculoskeletal Physical Therapy 2 : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00654354-4 Musculoskeletal Physical Therapy II : 2 (1-2-3) 2
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?