ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2566     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
20 พ.ย. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2566 8:30 น.30 พ.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2566 8:30 น.1 มิ.ย. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน27 พ.ย. 2566 8:30 น.27 พ.ย. 2566 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป1 มี.ค. 2566 8:30 น.31 มี.ค. 2566 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน3 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 3 พ.ย. 2566 7:00 น.18 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 114 พ.ย. 2566 7:00 น.18 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 210 พ.ย. 2566 7:00 น.14 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 36 พ.ย. 2566 7:00 น.10 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 43 พ.ย. 2566 7:00 น.6 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ3 พ.ย. 2566 7:00 น.6 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 20 พ.ย. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)4 ธ.ค. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)4 ธ.ค. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)4 ธ.ค. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ6 ธ.ค. 2566 8:30 น.9 ก.พ. 2567 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 24 พ.ย. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่24 พ.ย. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 6 ธ.ค. 2566 7:00 น.12 ธ.ค. 2566 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 6 ธ.ค. 2566 7:00 น.12 ธ.ค. 2566 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)6 ธ.ค. 2566 7:00 น.12 ธ.ค. 2566 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 4 ธ.ค. 2566 7:00 น.4 ธ.ค. 2566 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 14 ม.ค. 2567 8:30 น.24 มี.ค. 2567 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 20 พ.ย. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา25 มี.ค. 2567 8:30 น.31 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ม.ค. 2567 8:30 น.14 ม.ค. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 มี.ค. 2567 8:30 น.24 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 14 ธ.ค. 2566 8:30 น.18 ธ.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 229 ม.ค. 2567 8:30 น.12 ก.พ. 2567 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2566 8:30 น.30 ธ.ค. 2567 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I19 ธ.ค. 2566 8:30 น.19 ธ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา11 มี.ค. 2567 8:30 น.11 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา9 ต.ค. 2566 8:30 น.3 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา20 พ.ย. 2566 8:30 น.19 ธ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ18 เม.ย. 2567 8:30 น.18 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ23 เม.ย. 2567 8:30 น.23 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา25 มี.ค. 2567 8:30 น.25 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน20 พ.ย. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน17 พ.ย. 2566 8:30 น.17 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P22 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร20 พ.ย. 2566 8:30 น.19 ธ.ค. 2566 23:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)