Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2566
   2.REG @ Line Bot(ด่วนที่สุด)


  รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้งาน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 856
   3.ทำบัตรนิสิต(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2566
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการจัดการศึกษาสำหรับครู-อาจารย์ประจำการ แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 1 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2566
   5.เรื่องการเทียบโอนผลสอบภาษาอังกฤษในรายวิชาศึกษาทั่วไป(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2566
   6.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท)
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2566
   7.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วน)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)(ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   8.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2564(ด่วน)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
   9.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   10.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   11.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   12.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   13.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   14.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)