Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 • รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2565
   2.แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคเรียนปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังa>
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2565
   3.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี(ด่วน)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   4.รายงานตัวนิสิตใหม่ 65
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968311   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2565
   5.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055968314-5   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   6.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   7.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   8.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   9.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)