Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ) )
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(พิเศษ)(ครู-อาจารย์ประจำการ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2566
   2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ) และแต่งตั้งกรรมการผู้กำกับการสอบ
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ต่อเนื่อง)
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)(ตรีควบโท)
 • ระดับประกาศนียบัตร(สูงกว่า ป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-วันอาทิตย์
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2566
   3.การรายงานตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืต   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2566
   4.ประชาสัมพันธ์การสอบ ICT Exam นิสิตปริญญาตรี
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
   5.การยื่นสำเร็จการศึกษา
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา โทร.055 968314-5, 8324   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
   6.REG @ Line Bot


  รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้งาน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 856
   7.ทำบัตรนิสิต
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนืสืตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2566
   8.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   9.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   10.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
   11.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)